Koolituse eesmärk

Anda baasteadmised, kujundada vajalikud oskused ja vilumused töötamaks eesti keele kirjutustõlgina vaegkuuljate ja kurtide kogukonnas.

Õpiväljundid

Kirjutustõlke koolituse läbinu:

 • oskab omandatud laialdasi erialaseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi (sh arvuti ja muu kirjutustõlkeks vajaliku tehnika kasutamise) oskusi töös rakendada;
 • omab väga head kirjalikku väljendusoskust eesti keeles;
 • on algatusvõimeline, suudab töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas;
 • on suutlik kriitiliselt analüüsima enda ja teiste erialast pädevust;
 • oskab hinnata enda ja teiste teadmiste täiendamisvajadusi;
 • on teadlik tõlgi kutse-eetikast ning vastutab oma erialase tegevuse eest;
 • orienteerub uuendustes ja oskab luua ja leida oma töös erinevaid tehnilisi ja tõlkelahendusi;
 • omab süsteemset ülevaadet kirjutustõlgi kompetentsidest ja rakendusvõimalustest ühiskonnas;
 • omandab erialatööks vajalikke suhtlusoskusi (sh viipekeele algtõed).

Sihtgrupp

Kirjutustõlkide koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad töötada eesti keele kirjutustõlgina vaegkuuljate ja kurtide kogukonnas. Kirjutustõlgi koolitusel osalemise eeltingimused on:

 1. vähemalt keskhariduse olemasolu;
 2. eesti keele valdamine (nii kõnes kui kirjas) C2 keeletasemel;
 3. väga heal tasemel arvutikasutusoskus (Microsoft Office, Internet) ning arvuti- ja esitlustehnika tundmine algtasemel;
 4. arvutikirja trükkimise kiirus vähemalt 200 tähemärki minutis;
 5. inglise keele oskus suhtlustasandil.

Kasuks tuleb tõlkealase koolituse läbimine ja tõlkimiskogemus.

Kirjutustõlgi töö eeldab stressitaluvust, kiiret reaktsiooni- ja kohanemisvõimet, paindlikkust, suhtlemisoskust, koostööoskust, empaatiavõimet, laia silmaringi, huvi maailmas toimuva vastu ja suutlikkust hoida madalat profiili.

Koolitusel osalemiseks on vaja:

 1. esitada haridust tõendav dokument;
 2. esitada motivatsioonikiri (kuni 1 A4 lk);
 3. läbida erialakatse, mis koosneb järgmistest osadest:
 • eesti keele test;
 • trükikiiruse test: kuulmise järgi 10-minutilise teksti trükkimine;
 • vestlus.

Õppe alustamise tingimused: Grupp avatakse, kui koolitusel osalejaid on vähemalt 10.

Õppe maht ja ülesehitus

Valdkond Kirjeldus Auditoorse töö maht EAP ja akadeemilistes tundides Iseseisva töö maht

akadeemilistes tundides

Pimekiri Auditoorne ja iseseisev töö klaviatuuri treeningu programmidega, helifailidega, reaalsetes situatsioonides. 8 EAP

24

184
Eesti keel Eesti keele ortograafia

 

Suulise ja kirjaliku keele erisused, suulise kõne ülekanne kirjutatud kujule.

2 EAP

24

 

28

Tõlkimine, tõlgi roll ja eetika Tõlkimine ja tõlketeooriad, paaristõlge

Tõlgi eetika

Klienditeenindus, kommunikatsioon.

3 EAP

32

 

46

Kirjutustõlge Kirjutustõlke tehnikad, ettevalmistus tõlketööks, teksti lühendamine, lühendite kasutamine, erinevate suulise keele registrite ja murrete ülekanne kirjalikku keelde.

Kirjutustõlke programmid, arvuti kasutamine kirjutustõlkes

töötervishoid, ergonoomika.

8 EAP

40

 

168

Kirjutustõlke klientuur Vaegkuuljate ja kurtide kogukond, kultuur, sissejuhatus eesti viipekeelde. 3 EAP

 

32 tundi eesti viipekeel ja sõrmendamine

 

12 sissejuhatus kurtide kogukonda

 

34

Praktika Vaatluspraktika Soomes. Praktiline kirjutustõlke töö erinevates situatsioonides Eestis, paaristõlge 6 EAP

vaatlused 8

 

praktika 8

 

vaatlused 44

 

praktika 96

KOKKU 180 tundi 30 EAP

Õppekeskkond ja õppevahendid

Koolitus toimub kahepäevaste sessioonidena (reede-laupäev) kaks korda kuus Tallinnas. Õppesessioonid viiakse läbi arvutiklassis, seega koolitusel ei ole oluline oma arvuti ja klaviatuuri olemasolu. Kuna aga väga suur rõhk eriti kiirkirja õppes on iseseisval tööl, on oma arvuti ja klaviatuuri omamine koolitusel osalemise ja praktika sooritamise jaoks kohustuslik.

Õppeprotsessi kirjeldus: (sisu, meetodid ja materjalid)

Koolituse põhirõhk on praktilistel kirjutustõlke harjutustel, kuid kasutatakse ka loengut, grupiarutelude ja grupitööde vormi. Vaatluspraktika ja praktika viiakse võimalusel ja kirjutustõlke tellimuste olemasolu korral läbi tegelikes tõlkesituatsioonides, vaatluspraktika käigus tutvutakse ka kirjutustõlkide tööga Soomes.

Lõpetamise tingimused (hindamiskriteeriumid ja hindamismeetodid)

Eksamile pääsemiseks peab õpilane esitama portfoolio.

Portfoolio koosneb:

 • Sissejuhatus (õpingute eesmärk, ülevaade kirjutustõlkest)
 • Praktiline osa (koolituse käigus sooritatud tõlgete näited, professionaalsete kirjutustõlkide töö jälgimine ja selle analüüs, praktika käigus sooritatud tõlketööde näited ja nende analüüs)
 • Erialase arengu perspektiiv
 • Kokkuvõte

Eksam koosneb:

 • Kirjutustõlke testist, mille abil hinnatakse kirjutamise kiirust ja korrektsust

Teksti loetakse ette 10 minutit. Eksami sooritamise miinimumtase on trükkimine kiirusega vähemalt 3000 tähemärki 10 minuti jooksul.

 • Loengu tõlge, mille abil hinnatakse lisaks kirjutamise kiirusele ja korrektsusele ka oskust edasi anda teksti mõtet, emotsioone ja mitteverbaalseid auditiivseid signaale, mis tõlkesituatsioonis tähendust omavad

Videoloeng. Õpilane kuulab/näeb ühe korra 20-minutilist videolõiku ning teeb peale seda uuesti sama videot kuulates kirjutustõlke.

 • Tõlke analüüs

Eksami sooritaja analüüsib tehtud tõlget videoloengu tõlke põhjal. Eksami sooritaja analüüsib, kuidas ta valmistus ülesandeks, kuidas hindab oma tõlget ja miks.

 • Tõlgi roll ja eetika – arutelu

Eksami sooritajale kirjeldatakse tõlkesituatsiooni. Eksami sooritaja arutleb, kuidas ja miks kirjutustõlk peaks kirjeldatud situatsioonis käituma, missugused on erinevate lahenduste tulemused ning millele toetudes kirjutustõlk oma käitumises valikuid teeb.

 • Tõlge kliendile

Tõlkimine vaegkuuljast kliendile reaalses tõlkesituatsioonis.

Eksam loetakse sooritatuks kui:

 • koolituse läbinu tõlgib vähemalt kiirusega 3000 tähemärki 10 minuti jooksul;
 • tõlkes esineb mõistlikul hulgal trükivigu, mis ei sega teksti mõistmist;
 • tõlge on terviklik ja arusaadav ning selle sisu vastab originaaltekstile.

Väljastatav dokument

Eksami sooritanutele väljastatakse koolituse tunnistus. Neile, kes eksamil miinimumnõetele ei vasta, kuid kes on koolitusel osalenud, väljastatakse koolitusel osalemise tõend.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni ja kogemuse kirjeldus

Kirjutustõlkide koolituse viivad läbi Eesti esimesed kirjutustõlgid, kes on läbinud vastava kirjutustõlkide koolituse Soomes. Lisaks omavad kaks koolitust läbiviivat kirjutustõlki ka eesti viipekeele tõlgi kutset ning pikaajalist staaži viipekeeletõlkidena ja/või viipekeeletõlkide koolitajatena Eestis. Koolitusse on kaasatud ka Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu esindaja. Kliendigruppide tutvustamisse ja eesti viipekeele õppesse kaasatakse kliendigruppide esindajaid endid (vaegkuuljad ja kurdid).

Lae õppekava pdf alla siit.