Euroopa Sotsiaalfondi rakenduskava prioriteetse suuna 3 „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ meetme 3.1 „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ tegevuse 3.1.1 „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus „Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“

Eesti Kirjutustõlkide Ühing (80423447) võitis hanke „Kirjutustõlkide koolituse korraldamine ja läbiviimine 2019-2020“ ning pakub selle raames 

koolitust inimestele, kes soovivad õppida vaegkuuljate ja kurtide kogukonnas töötavaks kirjutustõlgiks.

Koolituse maht on kokku 780 akadeemilist tundi (millest auditoorne osa 198 tundi, praktiline osa 24 tundi, ning iseseisev osa 558 tundi), koolituse õppekava leiad siit.

Koolitusel osaleja valiku peamised kriteeriumid:

a) Suudab trükkida arusaadavat teksti klaviatuuril 200 tähemärki minutis.
b) Oskab väga hästi eesti keelt ning on hea keeletajuga.
c) On hea kuulmisega.
d) On järgmiste isikuomadustega – väga hea pingetaluvusega, rahulik, tolerantne, peab kinni konfidentsiaalsusest, emotsionaalselt küps.
e) Omab isiklikku tehnikat koolitusel osalemiseks, näiteks sülearvuti või füüsilise klaviatuuriga tahvelarvuti.
f) Omab soovitavalt tõlkimisalast kõrgharidust ja on soovitavalt läbinud tõlkealaseid koolitusi või täiendkoolitusi.
g) Omab soovitavalt tõlkimise kogemust.
h) On valmis koolituse läbima, õppima ja pühenduma enda arendamisse; on kaalunud seniste (töö)kohustuste ümberkorraldamist, et sobivuse korral lähitulevikus kirjutustõlgina tööle asuda.

Koolitus on tasuta.

Koolitusgrupi suurus on vähemalt 10 inimest.

Koolituse toimumise aeg ja koht on 29.11.2019. – 30.09.2020, Tallinn

Sõidukulud kompenseeritakse, kui koolituja elukoht ei asu samas linnas, kus koolitus toimub.

Koolitusele kandideerimine:

  • Kandideerimissoovist anda teada ja saata CV, motivatsioonikiri (max 1 leht A4) ja haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 15.10.2019 meilile kirjutustolgid@gmail.com.
  • Nõuetele vastavad kandidaadid kutsutakse erialakatsele, mis toimub 25.10.2019 Tallinnas. Erialakatse koosneb eesti keele ja trükikiiruse testist ning vestlusest.

Vastutavad koolitajad on Liivi Liiholm, Raili Loit ja Gaila Järvsalu. Õppeprotsessi kaasatakse ka sihtrühma esindajaid.

Esimese sarnase kirjutustõlkide koolituse viis EKÜ läbi aastal 2018. 

Koolituse ajakava:

  • koolituse läbiviimine: 29.11.2019- 30.09.2020;
  • praktiline osa toimub paralleelselt teoreetilise osaga;
  • koolitusel osaleja õpitulemuste hindamine (eksam): august 2020;
  • koolitusel osalejatele tunnistuse väljastamine: september 2020.

Sessioonid toimuvad paar korda kuus reedeti ja laupäeviti, va jõulu- ja suvevaheajal. 

Koolitaja kontaktid: Eesti Kirjutustõlkide Ühing, kirjutustolgid@gmail.com, tel 510 1271